Paul Blokhuis

Column Paul Blokhuis

" Tegen de stroom inzwemmen."

Ben Brown

Column John Berends

"Want in Apeldoorn telt elke burger mee"

Het hele jaar door Dialoog

Vredesweek 2016

17 t/m 25 september Apeldoorn

Ambassade van de Vrede, De Herberg, Deventerstraat 40

De Vredesweek is bedoeld om met elkaar stil te staan bij vrede. Geen vrede ver weg, maar vrede dicht bij huis. Indien we niet in staat zijn om in Apeldoorn in vrede met elkaar te leven dan kunnen we ook weinig verwachten van oplossingen voor grotere conflicten. De organisatie van de Vredesweek toont aan dat samenwerking tussen vele verschillende levensbeschouwingen en groeperingen mogelijk is. Vooral in deze tijd kunnen we daar trots op zijn. Vrede door verbinding!

Programma: http://www.slideshare.net/erwinvanderbij/vredesweek-2016-print-pdf

Tijdens de Vredesweek 2016 zal De Herberg, Deventerstraat 40 in Apeldoorn dienen als “Ambassade van de Vrede”. Het ambassade personeel zal gevormd worden door bestuur, medewerkers en stagelopers van Stichting Samenspraak Apeldoorn en is aanwezig van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur.

Op deze dagen is de Ambassade ook ’s avonds open voor de deelnemers aan de interlevensbeschouwelijke dialooggesprekken.

Samen met de Bahaï gemeenschap Apeldoorn organiseert Samenspraak dialooggesprekken. De dialoogtafels zijn voor een ieder toegankelijk. Meld je aan voor één van de avonden!

Meld je hier aan voor een dialoogavond in de Vredesweek

Vrede Verbindt
Uit verbinding met elkaar vloeit vrede voort
Uit vrede vloeit verbinding met elkaar voort
Vanuit mijn hart zoek ik verbinding
Tussen mijn lichaam en mijn verstand,
Tussen mijn Mens zijn en mijn Zielewezen

Vanuit de innerlijk verbondenheid over mijn vredeswens
Zoek ik ook contact met jou, met de mensen in ons huis,
onze straat, onze stad, ons land …. en verder ….
zoek ik contact met alle schepsels en al wat geschapen is
op onze planeet, ons oneindig Universum ..

Van ontroering, van verbazing en uit respect
voor het gegeven dat ik met zoveel verbonden mag zijn
welt de VREDE in me op, als een kalme Zee,
een Voedende rivier,
een Eeuwige Bron …
Moge onze dialoog op deze bron zijn aangesloten

Roelof Oudman 2016

2016 – Jubileumjaar Apeldoorn in Dialoog

Stichting Samenspraak Apeldoorn houdt in 2016 voor de 10e keer de Dag van de Dialoog in Apeldoorn en omgeving. Dit jaar blijft het niet beperkt tot een dag, maar wordt er een week van de dialoog gehouden. Een week waarin mensen met elkaar in gesprek gaan, elkaar ontmoeten en nieuwe verbindingen leggen. Zij delen wensen, ideeën, ervaringen, visies en dromen, gewoon omdat het leuk en inspirerend isHet 10-jarig jubileum zal niet ongemerkt voorbij gaan. In Apeldoorn wordt de Dialoog niet alleen gevoerd maar ook gevierd.

Week van de Dialoog
maandag 7 t/m zaterdag 12 november 2016
de Nationale Week van de Dialoog in Apeldoorn.

Je kunt op diverse locaties, op diverse momenten, aanschuiven en in gesprek gaan met anderen. Wil je op de hoogte blijven? Mail ons dan, info@apeldoornindialoog.nl. Je ontvangt dan onze nieuwsbrieven. Wil je bijdragen aan de organisatie van deze Week van de Dialoog of wil je (in je organisatie) door het jaar heen in dialoog, neem dan contact op met Jacqueline Pol of Roelof Oudman, info@apeldoornindialoog.nl

Het thema voor dit jaar is:

Feest van Verbinding

zoeken naar datgene dat mensen verbindt

Verbinding staat onder meer voor: band, cohesie, aansluiting, samenhang, samensmelting, samenkoppeling, connectie, bond, gemeenschap.

In oktober worden gratis gespreksbegeleiderstrainingen voor de dialoogtafels van de Week van de Dialoog gehouden. Je kunt je inschrijven door je voorkeur te mailen naar: info@apeldoornindialoog.nl of 06-13706035.

Basistraining van 18.30 – 22.00 uur:
Dinsdag 25 oktober en 1 november
Donderdag 3 november

Gevorderdentraining van 18.30- 22.00 uur:
Dinsdag 18 oktober
Donderdag 20 en 27 oktober

Deelnemende locaties:
Cafeetje van Marja, Leger des Heils/Buurtsteunpunt het Atrium, Wandeldialoog Radio Kootwijk, Chinese Vereniging, Thuistafel Orden, Mode & Co., Berkenhove, Basisschool De Korf, ROC Aventus Apeldoorn/Deventer/Zutphen, Seniorenappartementencomplex Mandala, de Groene Hoven, Fotodialoog met stadsfotograaf Jeroen Taalman, Foenix Kringloopwinkel Zwitsal/Aruba/Molenmakershoek.

Wil je ook meedoen! Meld je hier aan:

Dialoogtafels Week van de Dialoog 2016

Samenspraak is zondag 5 september aanwezig bij het Zuiderparkfestival en zaterdag 10 september bij Mondial in het Oranjepark.

Het hele jaar door Dialoog – Extra Dag van de Dialoog

Samenspraak vindt het belangrijk dat er vaker met elkaar in dialoog wordt gegaan over maatschappelijk, belangrijke thema’s. Daarom organiseren wij extra Dag van de Dialoog-dagen.

Van maandag 19 t/m vrijdag 23 september Vredesdialogen in de Herberg, Deventerstraat.

Op woensdag 1 juni is Samenspraak met het Transformatorennetwerk in dialoog gegaan over Arbeidsdiscriminatie.

Op donderdag 7 januari jl. vond de eerste extra Dag van de Dialoog plaats met als thema Vrijheid. Hieronder een verslag.

Heb jij ideeën of suggesties voor een dialoog? Mail ons dan info@apeldoornindialoog.nl of bel 06-13706035.

 

Terugblik – extra Dag van de Dialoog, thema Vrijheid,

van 7 januari

Verslag Roelof Oudman, dialoogtafel 2.

Onder leiding van Jacqueline Pol voerden in totaal zes personen de dialoog.

Ronde 1.

Na een mooie inleiding met een toepasselijk gedicht over vrijheid werd aan ons de vraag gesteld wat we met het thema hadden.

Zaken als eigen keuzes kunnen maken, respect aan anderen geven en van anderen krijgen, nemen en dragen van verantwoordelijkheid, vrij kunnen reizen naar andere landen of streken, mogen zeggen wat je bezig houdt, mogen zijn wie je ten diepste bent, een kostbaar goed, zelf van genieten en ook gunnen aan anderen waren de positieve bijdragen in deze ronde.

Het brengt ook verplichtingen mee, zoals niet de vrijheden van anderen beperken, respect tonen/ betonen, verantwoordelijkheid willen afleggen!

 

Ronde 2.

We kregen de vraag om een persoonlijk verhaal te vertellen over wat we zelf meemaakten op het gebied van vrijheid.

Er kwamen verhalen over de aantastingen van vrijheid als de veiligheid in het geding is. Zoals bij de haast grof en onbeleefd aandoende grenscontroles op een Amerikaans vliegveld sedert 9-11. Of de plaats van een zwaar delict (bijvoorbeeld Beilen bij de treinkaping). Er was ook trauma over het verbod om met een vriendinnetje om te gaan, omdat volgens de ouders van de deelnemer de ouders van het vriendinnetje als ‘foute’ of incorrecte politieke oriëntatie veroordeeld werden. Dat was mogelijk nog een gevolg van de trauma’s van de Tweede Wereldoorlog. Maar het voelde zó verkeerd dat het vriendinnetje daarom niet werd geaccepteerd.

De wijze waarop van het recht van vrije meningsuiting gebruik gemaakt wordt, stak een deelnemer, omdat je met onterechte of te haastige conclusies veel meer schade kunt berokkenen dan je kunt overzien. Dat vond ook bijval van een deelnemer in het geval van de vrijheid van meningsuiting die uitgeverij Charlie Hebdo zich veroorloofde. Dat ging naar zijn bevinden wel ten koste van respect en fatsoen. Een heel andere bijdrage was het vragen van aandacht voor de tol die de militairen van de coalitie van naties die de Tweede Wereldoorlog hebben beëindigd hebben moeten betalen.  Bij het aanschouwen van de eindeloze rijen kruisen op bijvoorbeeld de Normandische oorlogsbegraafplaatsen had dat veel indruk achtergelaten. Dit kreeg ook bijval van de aanwezigen.

 

Ronde 3.

In een droom werden de waarden die de mens kan ontwikkelen tot goede burger met veel liefde en aandacht overgedragen op de kinderen. Door minder economisme wordt het opvoeden weer meer door de eerste verzorgers gedaan en aldus groeit ook de verbinding en betrokkenheid op elkaar en zelfs op de wereld om ons heen onder gelijktijdige afname van het individualisme, de graaicultuur en de vernieling van de aarde.

In de tweede droom wordt het belang beleefd van het in communicatie blijven, met name ook met mensen om je heen waarmee je van inzicht of aanpak verschilt. De mensen blijven open en onderzoekend, dus luisteren  zorgvuldig naar elkaar . De derde droom was over het blijvend zelfonderzoek om de vrijheid te ‘te verdienen’. En hem op die manier ook te mogen ervaren.

De vijfde droom verbreed ook het perspectief van ‘mensen onder elkaar’ naar de natuur en al wat daarin is. De vierde gaat meer over de zelfbeleving, die bron is voor de droom dat de vrijheid die hij nu ervaart , hij ook nog een leven lang mag ‘voelen’.

De vierde droom sluit daarbij aan met een iets andere nuance. Dat de vrijheid zoals die nu in Nederland bestaat er ook over vijftig jaar nog mag zijn, waarbij de mensen elkaar zullen blijven leren hoe dat onderhouden kan of moet worden. De zesde droom gaat over het vermogen van de mens om een wereld te organiseren waarin nieuwe oorlogen worden voorkomen.  Omdat we op een ‘normale manier’ met elkaar omgaan.

 

Ronde 4.

Wat neem je mee? Welk voornemen heb je eventueel?

Voornemen van de eerst sprekende deelnemer was om ‘in dialoog te blijven gaan’. De tweede deelnemer was ‘blij van de dialoog’, en wil blijven leren en meedoen aan het proces. De derde blijft zich inzetten voor vredesinitiatieven zoals Peace is the Way en de Vredesweek Apeldoorn. De vierde bruist ook van de plannen om zich voor het ‘verder verspreiden en verbreiden’ van de dialoog in te zetten. De vijfde deelnemer pleegt vel inzet voor een plan om de dialoog ingezet te krijgen op alle vijfenvijftig of zoveel er nog bijkomen aan ontmoetingsplekken in Apeldoorn. Tenslotte was ook de gespreksbegeleider  aan het woord over de toekomstige inzet voor de dialoog. Ook voor haar is het inzetten van de dialoog, verspreid over heel Apeldoorn, een aantrekkelijk doel.

 

Terugblik Dag van de Dialoog 2015

Foto’s Dag van de Dialoog

Allemaal heel hartelijk bedankt voor jullie bijdrage en/of deelname, in welke vorm ook,  aan de 9e Dag van de Dialoog op woensdag 11 november 2015. Aan de 25 dialoogtafels zaten in totaal 180 deelnemers.We beleefden een heel mooie opening in het stadhuis, door de woorden van wethouder Detlev Cziesso, de bijdragen van de stadsdichter Hanz Mirck, de stadsfotograaf Jeroen Taalman en niet in het minst ook door de bijdrage van MuSeSi, het talentvolle muzikale theatergezelschap. De magische kracht die uitgaat van de dialoog, om mensen met elkaar te verbinden, was aan alle dialoogtafels weer te voelen. We waren na afloop samen heel tevreden en blij met alle posters die ingevuld zijn. Ook de verhalen die loskwamen bij de afsluiting van de dag hebben ons al een goede indruk gegeven van alle dialooggesprekken. Er vonden dit jaar wegens de komst van vele vluchtelingen naar Apeldoorn, uit o.a. Syrië en Eritrea, ook twee dialooggesprekken plaats in de Arabische taal en één in de Engelse taal. De gesprekken die aan deze dialoogtafels plaatsvonden sterken de organisatie in hun beslissing dat er goed aan gedaan is om deze groepen ook uit te nodigen. We danken de initiatiefnemers van Stichting Samen Sterk, Suzan Biezeman en Raghnild Keizer, voor de hulp die zij geboden hebben om bij te dragen aan het organiseren van deze dialoogtafels.

Gelet op het grote aantal ‘nieuwe gezichten’ die zich voor 2015 hebben aangemeld, zijn we des te meer gemotiveerd om de jubileum-editie van 10 jaar Dag van de Dialoog in Apeldoorn met veel inzet en plezier voor te bereiden.

We hopen en vertrouwen erop dat er ook dan weer veel te genieten zal zijn!

Het team van de Dag van de Dialoog.

De jaarlijkse Dag van de Dialoog die zó belangrijk is.

Foto’s van de Dag van de Dialoog

Tijdens de Dag van de Dialoog gaan bewoners van een stad of dorp met elkaar in gesprek. De Dag van de Dialoog is voor iedereen: jong of oud. Het is juist de diversiteit aan deelnemers die de gesprekken zo boeiend en leerzaam maakt. De nationale week van de Dag van de Dialoog vindt begin november 2016 plaats. In meer dan 100 gemeenten gaan mensen met elkaar in dialoog.

Ontmoeten, Plezier, Ervaringen, Ideeën, Dromen en Visies delen, Anderen leren kennen, Nieuwe verbindingen leggen.

Ontmoet en spreek elkaar. Geniet van het gesprek. Ga in gesprek met mensen die je anders niet zo gauw spreekt

info@apeldoornindialoog.nl / 06-13706035

Deelgenomen locaties in 2015:

Assel Don Bosco, ROC Aventus, Cafeetje van Marja, Chinese Vereniging, De Herberg, Don Bosco Zevenhuizen, Foenix Kringloopwinkel – Vluchtelingendialoog (Arabisch/Engels), Human Innovation Lab, Jeugd- en jongerencentrum De Dreven, Mode & Co – Kledingbank, Mudanthe, Multifunctioneelcentrum De Groene Hoven, Thuistafel Metaalbuurt, Thuistafel Orden, Tot20121, Woonzorgcentrum Berghorst.

180 deelnemers namen deel aan 24 dialoogtafels.

Mooie dialogen/gesprekken gedurende de dag op leuke locaties!

De Apeldoornse Stadsdichter Hanz Mirck schreef het gedicht ‘Tegen de stroom’ in voor de Dag van de Dialoog.

Stadsdichter Hanz Mirck

Hanz Mirck Gedicht

 

 

Doe óók in 2016 mee!

 Ontmoet elkaar! 

DOEL DAG VAN DE DIALOOG

  • Image 01

  • Image 02

  • Image 03

  • Image 04

  • Image 05